@article{Maciejewska:2010,
  author  = "R. Maciejewska",
  title   = "Przemiany rodziny wiejskiej",
  journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu : Wspó³czesne wyzwania polityki spo³ecznej wobec rodziny",
  volume  = "Nr 146",
  pages   = "165--185",
  year    = "2010",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroc³awiu, Wroc³aw",
}