@article{Asienkiewicz:2014,
  author  = "R. Asienkiewicz and A. Wandycz",
  title   = "Zróżnicowanie oraz współzależność cech somatycznych i zdolności motorycznych dzieci zamieszkujących środowiska o różnym stopniu zurbanizowania",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna",
  volume  = "tom XIII, nr 2",
  pages   = "177--196",
  year    = "2014",
  note = "",
}