@article{Vrublevskiy:2015,
  author  = "E. Vrublevskiy and J. Tatarczuk and R. Asienkiewicz",
  title   = "Analiz effektivnosti ozdorovitel'nyh zan‚tij c pomoĻŤ'u bioimpedansometrii",
  journal = "FiziŤne vihovann‚, sport i kul'tura zdorov'‚ u syŤasnomy suspil'stvi. Zbirnik naukovih prac' Shidnoevropejs'kogo naciolal'nogo universitetu imeni Lesi Ukrainki",
  volume  = "2 (30)",
  pages   = "66--70",
  year    = "2015",
  note = "",
}