@article{Drab:2001,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Wpływ odłogowania gruntów na ich niektóre właściwości chemiczne, aktywność enzymatyczną oraz skład gatunkowy chwastów",
  journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej : Inżynieria Środowiska : Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry",
  volume  = "nr 125",
  number  = "11",
  pages   = "51--60",
  year    = "2001",
  note    = "Wydaw. PZ, Zielona Góra",
}