@article{Tymoczko-Tichoniuk:1998,
  author  = "E. Tymoczko-Tichoniuk",
  title   = "Białoruskie akcenty w "Krytyce" Wilhelma Feldmana",
  journal = "Acta Albaruthenica",
  volume  = "nr 1",
  pages   = "99--109",
  year    = "1998",
  note    = "Wydaw. Energeia, Warszawa",
}