@article{Koświn:1995,
  author  = "L. Koświn",
  title   = "Szanse i bariery polsko-niemieckiej wspů≥pracy przygranicznej",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis : Niemcoznawstwo : Wybrane problemy historii Polski i Niemiec XIX i XX wieku",
  volume  = "no 1664",
  number  = "5",
  pages   = "123--146",
  year    = "1995",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wroc≥awskiego, Wroc≥aw",
}