@article{Koświn:1996,
  author  = "L. Koświn",
  title   = "Euroregiony w strefie "Odry-Nysy K≥odzkiej". Transgraniczne polsko-niemieckie powiĪzania spo≥eczno-gospodarcze",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis : Niemcoznawstwo : Wybrane problemy historii Polski i Niemiec XIX i XX wieku",
  volume  = "no 1789",
  number  = "6",
  pages   = "187--220",
  year    = "1996",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wroc≥awskiego, Wroc≥aw",
}