@article{Misztal:2002,
  author  = "G. Misztal",
  title   = "Komputerowe systemy wspomagania procesów decyzyjnych w zakresie remontów, modernizacji i utrzymania budynków",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wroc³awskiej : Konferencje : Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych : X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna",
  volume  = "nr 82",
  number  = "31",
  pages   = "241--248",
  year    = "2002",
  note    = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw",
}