@article{Rybakowski:2002,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Obrazovanie dlja bezopasnosti v doroznom dvizenii v pol'skoj skol'noj sisteme",
  journal = "Mezvuzovskij sbornik statej : Technologija, Predprinimatel'stvo, Ekonomika",
  number  = "c. 2",
  pages   = "139--143",
  year    = "2002",
  note = "",
}