@article{Lal-Jadziak:1988,
  author  = "J. Lal-Jadziak and A. Janczak",
  title   = "Quantizing errors in measurement of sine wave in Gaussian noise",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki P³ynów Politechniki Wroc³awskiej : Konferencje : Kompleksnaja avtomatizacija promyslennosti (cz. 3) : III pol'sko-sovetskaja naucno-techniceskaja konferencija",
  volume  = "nr 33",
  number  = "7",
  pages   = "27--31",
  year    = "1988",
  note    = "Wydaw. Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw",
}