@article{Ferenz:2003,
  author  = "K. Ferenz",
  title   = "Obszary i wymiary wspó³czesnej edukacji kulturalnej",
  journal = "Chowanna : Nauki o wychowaniu w ponowoczesnym ¶wiecie",
  pages   = "67--79",
  year    = "2003",
  note = "",
}