@article{Kluge:2004,
  author  = "P. Kluge and D. Kużdowicz",
  title   = "Nowe wymagania w stosunku do rachunkowości zarządczej i controllingu, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu : Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską",
  volume  = "nr 1019",
  pages   = "16--22",
  year    = "2004",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław",
}