@article{Kowalski:1992,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Pierwsza ogólnopolska konferencja na temat kszta³cenia pracowniczego - i co dalej?",
  journal = "Zastosowania Ergonomii",
  volume  = "Z. 3",
  pages   = "45-50",
  year    = "1992",
  note = "",
}