@article{Janczak:1982,
  author  = "A. Janczak",
  title   = "Software realisation of IEC interface functions",
  journal = "Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wroc³awskiej : Konferencje : Mikrokomputery i mikroprocesory w dydaktyce i zastosowaniach przemys³owych",
  volume  = "nr 22",
  number  = "8",
  pages   = "49--53",
  year    = "1982",
  note    = "Wydaw. Politechniki Wroc³awskiej, Wroc³aw",
}