@article{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title   = "Zizneochrannaja kul'tura ucascichsja v ich podgotovke k aktivnoj dejatel'nosti",
  journal = "Vestnik Polockogo Gosudarstvennogo Universiteta : Serija E : Pedagogiceskie Nauki",
  volume  = "no 5",
  pages   = "160--165",
  year    = "2005",
  note = "",
}