@article{Drab:1988,
  author  = "M. Drab",
  title   = "Charakterystyka właściwości fizyko-chemicznych gleb powstałych na terenach poeksploatacyjnych kruszywa budowlanego w Dobroszowie Wielkim k/Nowogrodu w województwie zielonogórskim",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 84",
  number  = "4",
  pages   = "105--121",
  year    = "1988",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}