@article{Greinert:1985,
  author  = "H. Greinert and M. Drab and J. Mendaluk",
  title   = "Kształtowanie się zawartości N-NO3, N-No2, N-NH4 i P-PO4 w wodach rzek Obrzycy i Obry Leniwej w latach hydrologicznych 1981/82 oraz 1982/83",
  journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Inżynieria Środowiska",
  volume  = "nr 74",
  number  = "3",
  pages   = "131--143",
  year    = "1985",
  note    = "Wydaw. Uczelniane WSI, Zielona Góra",
}