@article{Stankiewicz:2006,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title   = "Partycypacja pracowników jako metoda ewolucyjnego przygotowania pracowników do rewolucyjnych zmian",
  journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc³awiu : Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja",
  volume  = "nr 1141",
  pages   = "661--667",
  year    = "2006",
  note    = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wroc³aw",
}