@article{Greinert:2007,
  author  = "H. Greinert and A. Greinert and M. Drab",
  title   = "Erozja zwałowisk pokopalnianych w rejonie Łęknicy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska : 4. Międzynarodowa Konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych"",
  volume  = "nr 133 (13)",
  pages   = "138--146",
  year    = "2007",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}