@article{Kowalski:2007,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title   = "Antynomia aksjologii edukacyjnej w kontek¶cie załamań struktury teoretycznej współczesnej pedagogiki (refleksje z perspektywy przemian we współczesnym ¶wiecie)",
  journal = "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika",
  pages   = "9--23",
  year    = "2007",
  note = "",
}