@article{Greinert:2009,
  author  = "H. Greinert and A. Greinert and M. Drab",
  title   = "Zmiany zawarto¶ci form fosforu oznaczonych w gruntach pokopalnianych z rejonu £eknicy",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. In¿ynieria ¦rodowiska",
  volume  = "nr 136 (16)",
  pages   = "28--36",
  year    = "2009",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra",
}