@article{Ksenicz:2011,
  author  = "A. Ksenicz",
  title   = "Kanon kobiecości w rozumieniu Antona Czechowa",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia : Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich",
  volume  = "Nr 3277",
  number  = "T. 153",
  pages   = "271--278",
  year    = "2011",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław",
}