@article{Ksenicz:2012,
  author  = "A. Ksenicz",
  title   = "Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa",
  journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia : Wielkie tematy kultury w literaturach slowiańskich. 10, Sen",
  volume  = "Nr 3436",
  number  = "T. CLV",
  pages   = "143--153",
  year    = "2012",
  note    = "Wydaw. Uniwersytetu Wroc³awskiego, Wroc³aw",
}