@article{Góralczyk:1995,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Wybrane formy wspierania zarządzaniem zasobami rzeczowymi i finansowymi w przedsiębiorstwie",
  journal = "Zeszyty Naukowe. TNOiK Oddz. w Poznaniu : Wybrane problemy organizacji i zarządzania",
  volume  = "nr 3",
  pages   = "101--107",
  year    = "1995",
  note    = "TNOiK Oddział Wielkopolski, Poznań",
}