@article{Czarna:2014,
  author  = "M. Czarna",
  title   = "Zimowe utrzymanie dróg w ¶wietle prawa polskiego",
  journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. In¿ynieria ¦rodowiska",
  volume  = "nr 154 (34)",
  pages   = "30--36",
  year    = "2014",
  note    = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
}