@InProceedings{Rybakowski:2002,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Dydaktyczne problemy realizacji treści z wychowania do komunikacji drogowej w klasach IV-VI szkoły podstawowej w polskim systemie szkolnym",
  booktitle   = "Modernizace vyuku v technicky orientovanych oborech a predmetech : mezinarodni vedecko-odborna konference; ISBN: 8071985317",
  address     = "Olomouc, Czechy",
  publisher   = "Olomouc, Univerzita Palackeho",
  pages       = "415--418",
  organization = "Univerzita Palackeho v Olomouci",
  year        = "2002",
}