@InProceedings{Rybakowski:2002,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Badania i ocena poziomu oraz mocy efektów kszta³cenia studentów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym",
  booktitle   = "Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji : IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe; ISBN: 8391650634",
  address     = "Szczecin, Polska",
  publisher   = "Szczecin, Agencja Promocji Nauki i Kultury MENOS s.c.",
  pages       = "227--232",
  organization = "Uniwersytet Szczeciński",
  year        = "2002",
}