@InProceedings{Baron-Polańczyk:2003,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title       = "Projektowanie wielomedialnych materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotu pracownia techniczna",
  booktitle   = "Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Konferencne materialy; ISBN: 8080558701",
  address     = "Vel'ka Lomnica, Słowacja",
  publisher   = "Banska Bystrica, Univerzita Mateja Bela",
  pages       = "154--158 [CD-ROM]",
  organization = "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  year        = "2003",
}