@InProceedings{Kluge:2004,
  author  = "P. Kluge and D. Kużdowicz and P. Kużdowicz and P. Orzeszko and A. Ostrowska-Huba",
  title       = "Technologia komputerowo wspomaganego controllingu w MSP w warunkach nowej bazylejskiej umowy kapitałowej - Basel II",
  booktitle   = "Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy - SUCCESS 2004 : materiały z konferencji naukowej; ISBN: 8391473066",
  address     = "Kazimierz Dolny, Polska",
  publisher   = "Lublin, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "329--340",
  organization = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
  year        = "2004",
}