@InProceedings{Rybakowski:2005,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Social'no-pedagogiceskoe predposylki bezopasnosti celoveka i sochranenija ego zdorov"ja v sovremennom mire",
  booktitle   = "Trendy Technickeho Vzdelavani 2005 : technicka a informacni vychova; ISBN: 8072202278",
  address     = "Cervna, Czechy",
  publisher   = "Olomouc, Univerzita Palackeho v Olomouci",
  pages       = "176--180",
  year        = "2005",
  note        = "+ CD-ROM",
}