@InProceedings{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski",
  title       = "Nowe technologie a zdrowie społeczne (wymiary pedagogiczne)",
  booktitle   = "Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : Zborník príspevkov 24. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie; ISBN: 9788080837211",
  address     = "Vel'ka Lomnica, Słowacja",
  publisher   = "Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  pages       = "119--125",
  organization = "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. Katedra techniky a technológií",
  year        = "2008",
}