@InProceedings{Rybakowski:2008,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Edukacja bezpieczeństwa, higieny i kultury pracy w polskiej szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej",
  booktitle   = "Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : Zborník príspevkov 24. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie; ISBN: 9788080837211",
  address     = "Vel'ka Lomnica, Słowacja",
  publisher   = "Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  pages       = "277--282",
  organization = "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied. Katedra techniky a technológií",
  year        = "2008",
}