@InProceedings{Rybakowski:2009,
  author  = "M. Rybakowski",
  title       = "Wartość bezpieczeństwa determinantą kształtowania pożądanych postaw wobec bezpieczeństwa pracy",
  booktitle   = "Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zbornik príspevkov 25. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie; ISBN: 9788080838782",
  address     = "Vel'ka Lomnica, Słowacja",
  publisher   = "Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  volume      = "T. 2",
  pages       = "428--433",
  organization = "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  year        = "2009",
  note        = "+ CD-ROM",
}