@InProceedings{Stebila:2010,
  author  = "J. Stebila and M. Kučerka and M. Rybakowski",
  title       = "Search for innovative approaches and forms of teaching road safety education in a lower secondary education",
  booktitle   = "Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania : zbornik príspevkov 26. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie; ISBN: 9788055700717",
  address     = "Vel'ka Lomnica, Słowacja",
  publisher   = "Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  pages       = "383--391",
  organization = "Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici",
  year        = "2010",
}