@misc{Jazownik:2006,
  author  = "L. Jazownik",
  title  = "Polonista w szkole:podstawy kszta³cenia nauczyciela polonisty, Kraków, 2004 // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny, 2006, T. 4, pp. 205--210",
  note   = "  Reviewer(s)",
}