@book{Dudek:1992,
  author  = "J. Dudek and J. Dudek and K. Kaszyński",
  title     = "Wybór tekstów ¼ród³owych z dziejów etyki, ISBN: 838569305X",
  publisher = "WSP",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "144",
  year      = "1992",
}