@book{Pietrulewicz:2013,
  author  = "B. Pietrulewicz and E. Baron-Polańczyk and A. Klementowska",
  title     = "Praca i rozwój zawodowy w warunkach wspó³czesnych przemian, ISBN: 9788393228034",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "189",
  year      = "2013",
}