@book{Stankiewicz:2014,
  author  = "J. Stankiewicz and M. Moczulska",
  title     = "Funkcjonowanie wspó³czesnych organizacji : szanse i bariery, kierunki zmian, ISBN: 9788378421320",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "195",
  year      = "2014",
}