@book{Bielecka-Prus:2010,
  author    = "J. Bielecka-Prus and R. Maciejewska",
  title     = "Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania na nim osób niepełnosprawnych : raport cząstkowy z indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracującymi osobami niepełnosprawnymi",
  publisher = "-",
  address   = "Lublin",
  year      = "2010",
  pages     = "114",
}