@book{Jurkowska:2018,
  author    = "B. Jurkowska",
  title     = "Uwarunkowania rozwoju wspó³pracy transgranicznej w Europie. Implikacje dla integracji polsko-niemieckiej, ISBN: 978837842340",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2018",
  pages     = "210",
}