@book{Borawski:2002,
  author    = "S. Borawski",
  title     = "Wprowadzenie do historii jÍzyka polskiego : zagadnienia historiozoficzne, ISBN: 8301130849",
  publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
  address   = "Warszawa",
  edition   = "2",
  year      = "2002",
  pages     = "279",
}