@book{Greinert:2009,
  author    = "H. Greinert and M. Drab and A. Greinert",
  title     = "Studia nad efektywnością leśnej rekultywacji zwałowisk fitotoksycznie kwaśnych piasków mioceńskich po byłej kopalni węgla brunatnego w Łęknicy, ISBN: 9788374812207",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2009",
  pages     = "170",
}