@InCollection{Jazownik:2007,
  author  = "L. Jazownik",
  title     = "Społeczny sens oraz społeczne funkcjonowanie wartości, aksjologii i edukacji aksjologicznej. Analiza metadyskursywna i jej edukacyjne implikacje",
  pages     = "25--35",
  year      = "2007",
  booktitle = "Czytanie tekstów kultury : metodologia - badania - metodyka, ISBN: 9788322727331",
  editor    = "pod red. Barbary Myrdzik, Iwony Morawskiej",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}