@InCollection{Asienkiewicz:2009,
  author  = "D. Asienkiewicz",
  title     = "Zarys stosunków politycznych między Polsk± Rzeczpospolit± Ludow± a Niemieck± Republik± Demokratyczn±",
  pages     = "9--17",
  year      = "2009",
  booktitle = "Politologia jako nauka?** : analiza politologiczna wobec kwestii współczesnego ¶wiata, ISBN: 9788360389098",
  editor    = "pod red. Małgorzaty Krzysztofik i Dariusza Gauzy ; Uniwersytet Zielonogórski",
  publisher = "Wydawnictwo Majus",
  address   = "Zielona Góra",
}