@InCollection{Gorzelana:2009,
  author  = "J. Gorzelana",
  title     = "Izbrannye poetiCeskie neologizmy Ioanna Pavla Voroniča na fone standartov epohi prosvešenia",
  pages     = "90--93",
  year      = "2009",
  booktitle = "Slovo i slovar' : vocabulum et vacabularium",
  publisher = "Grodnenskij gosudarstvennyj universitet",
  address   = "Grodno",
}