@InCollection{Rybakowski:2010,
  author  = "M. Rybakowski and A. Rosa",
  title     = "Wspó³czesne problemy bezpieczeństwa i kultury pracy",
  pages     = "9--26",
  year      = "2010",
  booktitle = "Wybrane problemy ¶rodowiska pracy i gospodarki, ISBN: 9788392466970",
  editor    = "red. nauk. M. Rybakowski, J. Stebila",
  publisher = "Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego",
  address   = "Zielona Góra",
}