@InCollection{Kilian:1999,
  author  = "K. Kilian",
  title     = "Wzrost wiedzy w ujęciu Feyerabenda i Poppera",
  pages     = "151--162",
  year      = "1999",
  booktitle = "Rekonesanse filozoficzne: człowiek, wartości, historia : prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, ISBN: 8322714750",
  editor    = "red. Honorata Jakuszko [et al.]",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}