@InCollection{Kowalski:2011,
  author  = "M. Kowalski",
  title     = "Między kształtowaniem zdrowia społecznego a wychowaniem (kilka refleksji z filozoficznego namysłu nad resocjalizacją w czasach ponowoczesnych)",
  pages     = "15--41",
  year      = "2011",
  booktitle = "W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, ISBN: 9788362683185",
  editor    = "pod red. naukową Franciszka Marka, Sławomira Śliwy",
  publisher = "Wydaw. Instytut Śląski Sp. z o.o.",
  address   = "Opole",
}