@InCollection{Łychmus:2010,
  author  = "P. Łychmus",
  title     = "Coaching umiejętności rozstrzygania dylematów etycznych jako technika wspomagająca przeciwdziałanie patologiom w organizacji",
  pages     = "193--206",
  year      = "2010",
  booktitle = "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, ISBN: 9788372855138",
  editor    = "red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Mirosław Kwieciński",
  publisher = "Wydawnictwo "Dom Organizatora"",
  address   = "Toruń",
}