@InCollection{G³uchowska:2014,
  author  = "L. G³uchowska",
  title     = ""©turm", ego "pol'skie" sozdateli i "opponenty". Spornye momenty nacional'noj i me¾dunarodnoj istoriografii klassičeskogo avangarda",
  pages     = "173--207",
  year      = "2014",
  booktitle = "Hervart Val'den i nasledie nemeckogo ekspressionizma, ISBN: 9785824319248",
  editor    = "red. V. Kolāzin",
  publisher = "Izdatel'stvo "Političeskaā enciklopediā"",
  address   = "Moskva",
}